Szanowny Kliencie,

Firma Espero Nieruchomości Agnieszka Szykuła jest głęboko zaangażowani w budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa wśród naszych klientów
i kooperantów. Nasz model działania został w pełni dostosowany do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Kto jest administratorem danych osobowych?
Dbając o najwyższą jakość procesu przetwarzania danych osobowych oraz zgodność z aktualnym stanem prawnym informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Espero Nieruchomości Agnieszka Szykuła z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Ignacego Krasickiego 2.

Kontakt z administratorem możliwy jest:

 •   w formie pisemnej, pisząc na adres: 47-206 Kędzierzyn-Koźle ul. Ignacego Krasickiego 2;
 •   w formie telefonicznej, kontaktując się z numerem telefonu: 603-106-065;
 •   w formie elektronicznej, pisząc na adres poczty elektronicznej e-mail: nieruchomosci@espero.pl


Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(„RODO”).

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi pośrednictwa przy sprzedaży, zakupie, najmie lub wynajmie nieruchomości. Przekazane dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotów, z którymi Espero Nieruchomości Agnieszka Szykuła podpisało umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Po wyrażeniu odrębnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.

Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie danych osobowych dla firmy Espero Nieruchomości Agnieszka Szykuła, jest dobrowolne ale konieczne w celu wykonania umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega pośrednik w obrocie nieruchomościami.

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane. Dane osobowe przetwarzane
w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

Komu powierzamy przetwarzanie twoich danych osobowych?

Dane osobowe powierzamy:

 • naszym agentom i pośrednikom, uczestniczącym w wykonywaniu czynności z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;;
 • kontrahentom w transakcjach co do nieruchomości (np. stronie sprzedającej/ kupującej nieruchomość) oraz w uzasadnionych przypadkach agencjom nieruchomości współpracującym przy danej transakcji;
 • Kancelarii Notarialnej w której ma odbyć się transakcja związana z nieruchomości lub czynności z nią związane lub do innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w proces transakcji (np. pośrednikom lub doradcom kredytowym);
 • naszym partnerom technologicznym czyli podmiotom które świadczą dla nas usługi takie jak hosting, wysyłka e-maili i wiadomości SMS (między innymi firmie Galactica);
 • podmiotom świadczącym nam usługi księgowe, kadrowe, audytowe, pomoc prawną, podatkową lub rachunkową;
 • mamy też obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionym do tego na podstawie innych przepisów prawa, np. sądy lub organy ścigania,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską (w celu prowadzenia korespondencji).

Administrator danych nie udostępnia danych ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 

Przysługujące uprawnienia dotyczące danych osobowych:
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
  z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pragniemy zapewnić, że firma Espero Nieruchomości Agnieszka Szykuła dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. W razie pojawienia się pytań dotyczących naszej Polityki Prywatności, Polityki Cookies czy innych z zakresu ochrony danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z nami, wysyłając e-mail na adres: nieruchomości@espero.pl.
Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych.

Dziękujemy za zaufanie.